Skip to main content

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika to decyzja, która może wiązać się z wieloma wątpliwościami i pytaniami. W tym artykule omówimy ten temat, wyjaśniając krok po kroku, jak prawidłowo złożyć wypowiedzenie, jakie są obowiązujące okresy wypowiedzenia i jakie przysługują Ci prawa.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. Kiedy można złożyć wypowiedzenie?

Umowę o pracę można wypowiedzieć w każdej chwili, niezależnie od przyczyny. Pracownik ma prawo zakończyć zatrudnienie, składając pisemne wypowiedzenie umowy, które nie wymaga uzasadnienia. Nie jest konieczne tłumaczenie powodów swojej decyzji. Wypowiedzenie umowy o pracę może nastąpić w dogodnym dla pracownika momencie, przy zachowaniu obowiązującego okresu wypowiedzenia, który zależy od stażu pracy w danej firmie oraz od warunków określonych w umowie o pracę. Dzięki temu pracownik ma swobodę w podejmowaniu decyzji o zakończeniu zatrudnienia, co pozwala na elastyczność w zarządzaniu własną karierą zawodową i planowaniem przyszłości zawodowej.

Okres wypowiedzenia umowy o pracę 

Długość okresu wypowiedzenia umowy o pracę zależy od długości stażu pracy u danego pracodawcy i jest określona w Kodeksie pracy. Okres wypowiedzenia dla pracownika przedstawia się następująco:

 • Do 6 miesięcy zatrudnienia – w tym przypadku okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Oznacza to, że jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez okres krótszy niż 6 miesięcy, musi poinformować pracodawcę o swojej decyzji o odejściu z pracy na 2 tygodnie przed planowanym zakończeniem zatrudnienia.
 • Od 6 miesięcy do 3 lat zatrudnienia – gdy pracownik przepracował u danego pracodawcy od 6 miesięcy do 3 lat, okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc. 
 • Ponad 3 lata zatrudnienia – jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez okres dłuższy niż 3 lata, obowiązuje 3-miesięczne wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika. 

Przykład:

 • Złożyłeś wypowiedzenie 15 czerwca.
 • Okres wypowiedzenia wynosi 1 miesiąc.
 • Ostatnim dniem Twojej pracy będzie 31 lipca.

Należy pamiętać, że w niektórych umowach o pracę mogą być zawarte inne okresy wypowiedzenia. Okres ten nie może być jednak dłuższy niż te, które określa Kodeks pracy.

Jak złożyć wypowiedzenie? Jakie dane pracownika na wypowiedzeniu?

Wypowiedzenie umowy o pracę musi zostać złożone na piśmie. Nie ma formy urzędowego wzoru wypowiedzenia, ale dokument powinien zawierać:

 • Dane pracownika składającego wypowiedzenie (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 • Dane pracodawcy (nazwa firmy, adres siedziby)
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę
 • Datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia
 • Podpis pracownika

Wypowiedzenie możesz złożyć osobiście w siedzibie firmy lub wysłać pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Istnieje też możliwość złożenia wypowiedzenia w formie elektronicznej z podpisem kwalifikowanym, który jest równoważny podpisowi odręcznemu.

Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę

Poza tradycyjną formą pisemną, zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę poprzez wysłanie dokumentu w formie elektronicznej. W praktyce oznacza to, że dokument taki można wysłać na przykład mailem. Aby taki elektroniczny dokument miał moc prawną, musi zostać opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest prawnie uznawane na równi z podpisem odręcznym, co oznacza, że wypowiedzenie umowy o pracę w tej formie jest w pełni legalne i wiążące. Wypowiedzenie umowy o pracę można podpisać zatem podpisem kwalifikowanym korzystając np. z aplikacji do podpisu elektronicznego SIGNIUS, i wysłać dokument online do pracodawcy. Przyspieszy to formalności związane z zakończeniem stosunku pracy.

Co dalej?

Po złożeniu wypowiedzenia przez pracownika pracodawca ma obowiązek potwierdzić jego odbiór na piśmie lub elektronicznie ( podpisując dokument podpisem kwalifikowanym, co także może zrobić na platformie do podpisywania dokumentów SIGNIUS). 

Pamiętaj, w okresie wypowiedzenia nadal masz obowiązki pracownicze, takie jak:

 • Punktualne stawianie się do pracy
 • Wykonywanie obowiązków sumiennie i starannie
 • Przestrzeganie regulaminu pracy

Pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeśli naruszysz swoje obowiązki w sposób rażący lub ciężki.

Cofnięcie wypowiedzenia przez pracownika

W niektórych sytuacjach możesz cofnąć wypowiedzenie umowy o pracę. Należy to zrobić przed upływem połowy okresu wypowiedzenia: na piśmie, lub zdalnie –  korzystając np. z  platformy elektronicznej SIGNIUS i podpisu kwalifikowanego. Cofnięcie wypowiedzenia jest możliwe tylko wtedy, gdy pracodawca wyrazi na to zgodę.

Wypowiedzenie umowy o pracę  przez pracownika to decyzja, którą należy podjąć rozważnie. Pamiętaj o swoich prawach i obowiązkach, aby proces przebiegał bezproblemowo. W razie wątpliwości skonsultuj się z prawnikiem lub związkiem zawodowym.

Z naszej strony dowiesz się więcej na temat elektronicznego podpisywania dokumentów. Sprawdź również inne nasze usługi: