Skip to main content

Jak przebiega wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej? Umowa zlecenia to popularna forma współpracy cywilnoprawnej, która wiąże się z mniejszymi formalnościami (i uprawnieniami) niż umowa o pracę. Jedną z jej cech jest możliwość rozwiązania umowy przez obie strony w każdym czasie. W tym artykule omówimy krok po kroku, jak prawidłowo napisać i złożyć wypowiedzenie umowy zlecenie. Wyjaśnimy obowiązujące okresy wypowiedzenia i podpowiemy, jak wygląda wzór takiego dokumentu.

Kiedy można wypowiedzieć umowę zlecenie?

Zarówno zleceniobiorca (osoba wykonująca zlecenie), jak i zleceniodawca (osoba/firma zlecająca wykonanie zadania) mogą wypowiedzieć umowę zlecenia w dowolnym momencie, bez względu na przyczynę. Nie mają obowiązku podawania uzasadnienia swojej decyzji.

Wypowiedzenie umowy zlecenia a okres wypowiedzenia

W przeciwieństwie do umowy o pracę umowa zlecenia nie ma sztywno określonych okresów wypowiedzenia. Oznacza to, że strony mogą ustalić dowolny termin rozwiązania umowy, o ile nie narusza on dobrych obyczajów i rażąco nie utrudnia drugiej stronie wykonania zobowiązań.

Przykład:

 • W umowie nie określono okresu wypowiedzenia.
 • Zleceniobiorca składa wypowiedzenie z 7-dniowym terminem.
 • Zleceniodawca może zaakceptować ten termin lub zaproponować inny.

Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach kodeks cywilny przewiduje minimalne okresy wypowiedzenia. Dotyczy to m.in.:

 • Umów zlecenia zawartych na czas określony – w takim przypadku umowa wygasa po upływie określonego w niej terminu, ale może zostać wypowiedziana wcześniej, z zachowaniem minimalnego okresu wypowiedzenia wynoszącego tydzień.
 • Umów zlecenia, których przedmiotem jest świadczenie usług artystycznych, naukowych lub edukacyjnych – w tym przypadku minimalny okres wypowiedzenia wynosi dwa tygodnie.

Umowa zlecenie – wypowiedzenie. Jak złożyć?

Wystarczy, że zostanie sporządzone w formie dokumentu, który zawiera następujące informacje:

 • Dane zleceniobiorcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania)
 • Dane zleceniodawcy (nazwa firmy, adres siedziby)
 • Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zlecenia
 • Okres wypowiedzenia (jeśli został ustalony)
 • Datę i miejsce sporządzenia wypowiedzenia
 • Podpis zleceniobiorcy

Wypowiedzenie można złożyć osobiście w siedzibie zleceniodawcy lub wysłać pocztą listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Można też zrobić to online – podpisując dokument podpisem kwalifikowanym (dostępnym np. na platformie do podpisywania dokumentów SIGNIUS) i wysłać do pracodawcy w formie elektronicznej. 

Elektroniczne wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej

Podobnie jak w przypadku umowy o pracę, również umowę cywilnoprawną, na przykład umowę zlecenie, można wypowiedzieć elektronicznie. Złożenie oświadczenia woli drogą elektroniczną jest możliwe, a dokument powinien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  Taką formę rozwiązania umowy dopuszcza Kodeks cywilny.

Kwalifikowany podpis elektroniczny zapewnia, że dokument ma taką samą moc prawną jak tradycyjny dokument podpisany własnoręcznie. To rozwiązanie jest wygodne i praktyczne, szczególnie w sytuacjach, gdy strony umowy nie mogą spotkać się osobiście. Elektroniczne wypowiedzenie umowy cywilnoprawnej jest zatem wygodnym  sposobem na załatwienia formalności związanych z zakończeniem współpracy na odległość.

Podpisywanie dokumentów kwalifikowanym podpis elektronicznym umożliwia  aplikacja do podpisu elektronicznego SIGNIUS. Na platformie uzyskasz podpis kwalifikowany zdalnie i natychmiast, na podstawie zdalnej weryfikacji tożsamości. Umożliwi to Tobie szybkie i wygodne podpisanie dokumentu online.

Co dalej?

W okresie wypowiedzenia obie strony nadal wiążą obowiązki wynikające z umowy. Zleceniobiorca powinien nadal wykonywać swoje obowiązki sumiennie i starannie, a zleceniodawca ma obowiązek zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace.

Wypowiedzenie umowy zlecenia jest stosunkowo prostą procedurą. Pamiętaj, aby sporządzić wypowiedzenie na piśmie lub podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym. W razie wątpliwości co do treści wypowiedzenia lub obowiązujących procedur skonsultuj się z prawnikiem.