Skip to main content

Umowa zlecenie oraz umowa o dzieło to dwie różne formy umów cywilnoprawnych, które często budzą pewne niejasności i pytania wśród osób je zawierających. Istnieją między nimi istotne różnice, zarówno pod względem charakteru prawnego, jak i zakresu odpowiedzialności stron. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty obu umów, aby ułatwić zrozumienie ich istoty oraz pomóc w dokonaniu właściwego wyboru przy zawieraniu konkretnego porozumienia.

Czym jest umowa o dzieło?

Umowa o dzieło to jedna z form umów cywilnoprawnych regulowana przepisami prawa polskiego. Zgodnie z art. 627. Kodeksu cywilnego jest to umowa, w ramach której jedna strona, zwana zleceniodawcą, zleca wykonanie określonego działa i zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia drugiej stronie, zwanej zleceniobiorcą, za wykonanie tego dzieła. Dzieło to zazwyczaj określony rezultat pracy intelektualnej, artystycznej lub naukowej. Stawka podana w umowie o dzieło jest zazwyczaj uzależniona od efektu, czyli od ukończonego dzieła lub projektu. W umowie można określić stałą cenę lub opłatę za ukończenie dzieła, a także ewentualne etapy płatności.

Prawa autorskie do stworzonego dzieła zazwyczaj przekazywane są  zleceniodawcy, chyba że umowa stanowi inaczej. To oznacza, że zleceniodawca staje się właścicielem praw autorskich do dzieła. Umowa o dzieło jest często wykorzystywana w dziedzinach kreatywnych, takich jak sztuka, projektowanie, informatyka, copywriting, i wiele innych

Co istotne, umowa o dzieło musi dotyczyć konkretnego, określonego rezultatu, a nie ogólnego świadczenia pracy. Umowa o dzieło nie jest ściśle związana z określonym czasem wykonywania pracy, w przeciwieństwie do umów o pracę i umów zlecenie.

Czym jest umowa zlecenie?

Przepisy dotyczące umowy zlecenia również uregulowane są w Kodeksie cywilnym – w art. 734-751. Umowa zlecenie to umowa, w której jedna strona, zwana zleceniodawcą, zobowiązuje się do zapłacenia wynagrodzenia drugiej stronie, zwanej zleceniobiorcą, za wykonanie określonej usługi lub świadczenia określonej czynności. Te usługi lub czynności mogą mieć różny charakter, taki jak np. doradztwo, obsługa księgowa, prace remontowe, usługi informatyczne.

Wynagrodzenie w umowie zlecenie jest zazwyczaj uzależnione od ilości wykonanej pracy lub od ilości świadczonych usług, a niekoniecznie od efektu. Zleceniobiorca otrzymuje wynagrodzenie za świadczone usługi na podstawie określonej stawki lub ustalonej opłaty.

W przypadku umowy zlecenie, prawa autorskie do ewentualnych dzieł stworzonych przez zleceniobiorcę w trakcie wykonywania umowy zwykle pozostają u zleceniodawcy (oczywiście wszystko zależy od uzgodnień między stronami). Co więcej, w dokumencie powinny znaleźć się informacje o zakresie zadań, terminie wykonania pracy oraz inne szczegóły, które pomogą uniknąć nieporozumień między stronami.

Umowa zlecenie jest często wykorzystywana w dziedzinach, gdzie istnieje potrzeba krótkotrwałego zatrudnienia na konkretne zadania, ale nie jest konieczne osiągnięcie określonego efektu. Jest to stosunkowo elastyczna forma umowy i popularna forma zatrudnienia na zasadach cywilnoprawnych. 

Podpisywanie umowy o dzieło i umowy zlecenia

Zarówno w przypadku umowy o dzieło, jak i umowy zlecenia prawo nie określa, w jakiej formie należy podpisywać dokumenty. Oznacza to, że dokument w formie pisemnej nie jest konieczny, aby ustalenia między stronami były wiążące. 

Zaleca się jednak zawieranie umowy zlecenia i umowy o dzieło formie pisemnej lub dokumentowej, aby uniknąć nieporozumień między stronami. Forma ta może pomóc w wyjaśnieniu warunków i obowiązków obu stron oraz zabezpieczeniu praw i obowiązków w przypadku sporu.

Czy umowa o dzieło lub umowa zlecenie mogą być podpisywane podpisem elektronicznym?

Zarówno umowa o dzieło, jak i umowa zlecenie mogą być podpisywane podpisem elektronicznym. To najszybszy i najwygodniejszy sposób. Do zawarcia umowy zlecenie i umowy o dzieło można wykorzystać zaawansowany podpis elektroniczny, który można złożyć np. za pomocą platformy SIGNIUS. 

Jeśli jednak umowa zlecenie lub o dzieło  zakłada przeniesienie praw autorskich, wtedy niezbędny jest podpis kwalifikowany, który jest równoważny z podpisem odręcznym i który także można wyrobić i złożyć na platformie SIGNIUS. 

Podpisywanie umów cywilnoprawnych – podsumowanie

Podpisywanie umów cywilnoprawnych podpisem elektronicznym to bardzo wygodny sposób w znaczący sposób przyspieszający proces rekrutacji, który w całości może być przeprowadzony w formie zdalnej. Nie ma konieczności przesyłania zestawu dokumentów do przyszłego pracownika pocztą i oczekiwania na ich odesłanie. Dzięki zdalnemu podpisaniu umowy, na przykład za pomocą platformy SIGNIUS, pracownik może praktycznie od razu wykonywać zlecone zadanie. Co więcej, przesyłanie umowy zlecenie lub umowy o dzieło w formie zdalnej sprawia, że można zatrudnić osobę z każdej części świata. 

Poszukujesz rozwiązania do zdalnego podpisywania umów w dziale HR? Zapraszamy do umówienia konsultacji biznesowej z naszymi ekspertami. Doradzi w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań: connect@signius.eu