Skip to main content

W codziennym życiu bardzo często spotykamy się z koniecznością zawierania różnego rodzaju umów. Jedną z nich jest umowa komisu. To umowa stosowana głównie w dziedzinie handlu pojazdami. Umowa komisu to umowa handlowa, w ramach której jedna osoba (komitent) zleca drugiej osobie (komisantowi) sprzedaż określonej rzeczy lub towaru. Komisant działa w imieniu komitenta (właściciela rzeczy), a za wykonaną transakcję otrzymuje określoną prowizję ze sprzedaży. Przed podpisaniem umowy komisu warto poznać istotne aspekty z nią związane.

Co to jest umowa komisu?

Umowa komisu to porozumienie między komisantem (osobą sprzedającą towar), a komitentem (właścicielem towaru, który zleca sprzedaż ), w ktorej komisant zobowiązuje się do sprzedaży towaru nienależącego do niego, ale umieszczanego w miejscu handlowym lub wystawionego przez niego na sprzedaż. W momencie sprzedaży towaru komisant otrzymuje określoną prowizję za dokonaną transakcję, którą komitent zobowiązuje się zapłacić. 

Przepisy dotyczące umowy komisu znajdują się w Kodeksie cywilnym, w artykułach 765-773.

Umowa komisu – najważniejsze informacje

Istotną kwestią  jest fakt, że komisant zarządza przedmiotami w imieniu komitenta, nie nabywając ich, lecz przyjmując je na przechowanie. Ostateczna cena sprzedaży towaru musi być akceptowana przez komitenta. W przypadku sprzedaży komisant otrzymuje wynagrodzenie, którego wysokość powinna być określona w umowie.

Główne zalety umowy komisu:

 • Brak własnego ryzyka finansowego komisanta. Dla komisanta towar nie jest jego własnością, co oznacza, że nie musi inwestować w zakup produktu, a jedynie w jego promocję i sprzedaż.
 • Pomoc w sprzedaży dla komitenta. Komisant, mający większe doświadczenie w handlu, może efektywniej promować i sprzedawać produkt, co może skutkować szybszą sprzedażą towaru komitenta.
 • Szybsza sprzedaż towaru. Komitent może skorzystać z usług komisu, aby sprzedać swój towar, bez konieczności angażowania się w cały proces sprzedaży.

  Kluczowe kwestie do rozważenia:
 • Prowizja i koszty. Należy jasno określić wysokość prowizji, jaką otrzyma komisant. Dodatkowo właściciel towaru może ponieść dodatkowe koszty związane np. z reklamą, przechowywaniem towaru czy ewentualnymi naprawami, które warto uwzględnić w umowie.
 • Odpowiedzialność za towar. Pomimo że towar jest w posiadaniu komisanta, nadal pozostaje on własnością komitenta. Określenie w umowie, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody lub utratę towaru jest tu kluczowe.
 • Czas trwania umowy. Określenie czasu obowiązywania umowy komisu jest istotne dla obu stron. Należy jasno określić, kiedy umowa się rozpoczyna i kończy.

Co powinna zawierać umowa komisu?

Umowa komisu powinna szczegółowo określać warunki współpracy między stronami, uwzględniając następujące kluczowe punkty:

 • Identyfikacja stron umowy. Dane identyfikujące komisanta (osobę sprzedającą) i komitenta (osobę zlecającą sprzedaż) – w tym nazwy, adresy oraz numery identyfikacyjne (w przypadku przedsiębiorstw).
 • Opis powierzonej rzeczy lub towaru. Precyzyjny opis przedmiotu umowy, obejmujący wszelkie istotne cechy, parametry, numer seryjny (jeśli dotyczy), a także ewentualne ograniczenia lub specyficzne wymagania dotyczące sprzedawanego przedmiotu.
 • Warunki sprzedaży. Określenie ceny sprzedaży, metod płatności, terminów zapłaty, a także wszelkie inne istotne warunki związane z procesem sprzedaży.
 • Prowizja lub wynagrodzenie dla komisanta. Wysokość prowizji lub ustalonej części zysku, jaką komisant otrzyma za przeprowadzenie sprzedaży.
 • Obowiązki stron. Precyzyjne określenie obowiązków każdej ze stron, w tym odpowiedzialności za przechowywanie, stan techniczny, reklamacje, a także wszelkie inne działania związane z procesem sprzedaży.
 • Terminy i warunki umowy. Określenie czasu obowiązywania umowy, ewentualne zasady jej rozwiązania oraz warunki przedłużenia współpracy.
 • Postanowienia końcowe. Klauzule dotyczące rozstrzygania sporów, zastosowania prawa właściwego dla umowy, oraz wszelkie inne kluczowe ustalenia kończące umowę.

Podpis elektroniczny na umowie komisowej, czyli jak najwygodniej podpisać umowę komisu

Prawo nie nakłada żadnej ściśle określonej formy umowy komisu. Może być ona zawarta ustnie lub pisemnie. Niemniej jednak, z praktycznego punktu widzenia, zaleca się sporządzenie umowy na piśmie. Umowa komisu może zostać podpisana także online – podpisem elektronicznym, co może być najszybszym i najwygodniejszym rozwiązaniem dla obu stron.

Warto w takiej sytuacji skorzystać ze sprawdzonego dostawcy rozwiązań do elektronicznego podpisywania dokumentów. Na zdalne podpisanie umowy pozwala np. aplikacja do podpisu elektronicznego SIGNIUS, która spełnia wszystkie standardy bezpieczeństwa. Umowę komisu można podpisać podpisem zaawansowanym lub kwalifikowanym. Warto pamiętać, że  podpis kwalifikowany jest równoważny z podpisem złożonym w formie pisemnej. 

Umowa komisu – podsumowanie

Zawarcie umowy komisowej to proces, który wymaga starannej analizy i zrozumienia. Niezależnie od tego, czy jesteś komitentem, czy komisantem, należy zrozumieć wszystkie aspekty tej umowy. Skorzystanie z komisu to świetne rozwiązanie dla osób, które chcą sprzedać swój towar, ale nie mają czasu lub możliwości przeprowadzenia sprzedaży. Aby ułatwić i przyspieszyć formalności, umowę można podpisać wykorzystując podpis elektroniczny.