Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI
SIGNIUS PROFESSIONAL

§ 1.
DEFINICJE

SIGNIUS S.A. – SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zygmunta Krasińskiego 16 (60-830), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, adres poczty elektronicznej: connect@signius.eu; numer telefonu: +48 61 415 22 12 , będący administratorem Platformy Signius.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta pod numerem telefonu: +48 61 415 22 12 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: support@signius.eu

Centrum Certyfikacji – podmiot świadczący kwalifikowane usługi zaufania w zakresie Podpisów Elektronicznych, z którym Klient za pośrednictwem SIGNIUS S.A. może zawrzeć umowę o świadczenie usług w zakresie Podpisów Elektronicznych

Cennik – cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Signius dostępny na stronie www.signius.pl

Certyfikat – elektroniczne zaświadczenie, za pomocą którego dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego są przyporządkowane do osoby składającej podpis elektroniczny i które umożliwiają identyfikację tej osoby.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument Klienta – dokument, który Klient udostępnia Sprzedawcy w celu opatrzenia go Podpisem Elektronicznym.

Hasło – oznacza ustalony przez Klienta ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych, znany jedynie Klientowi, który umożliwia Klientowi dostęp do Konta Klienta na Platformie Signius.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która za pośrednictwem Platformy Signius chce wykonać Podpis Elektroniczny na Dokumencie Klienta. Regulamin może określać kategorie Klientów i zakres dostępu do funkcji Platformy Signius dla poszczególnych kategorii Klientów.

Konto Klienta – miejsce na Platformie Signius, dostępne dla Klienta po zarejestrowaniu w procesie Rejestracji i zalogowaniu, za pośrednictwem którego Klient wprowadza, zarządza, wysyła i odbiera dane w strukturze Platformy Signius. Korzystanie z Konta Klienta w wersji podstawowej jest darmowe. Dodatkowo płatne są usługi świadczone poprzez Platformę Signius. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.

Platforma Signius – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym https://professional.signius.eu/#/registration należąca do SIGNIUS S.A., za pomocą której Klient może uzyskać Podpis Elektroniczny na Dokumencie Klienta.

Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny uzyskiwany przez Klienta poprzez Platformę Signius; rodzaj Podpisu Elektronicznego zależy od zakupionej przez Klienta usługi, rodzaje Podpisów Elektronicznych dostępne są na stronie www.signius.pl i w Cenniku.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady i warunki korzystania oraz funkcjonowania Platformy Signius, rodzaje i zakres usług świadczonych poprzez Platformę Signius, warunki świadczenia tych usług, prawa i obowiązki Klientów, prawa i obowiązki SIGNIUS S.A. będącego podmiotem prowadzącym Platformę Signius oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Rejestracja – oznacza zespół czynności polegających na prawidłowym wypełnieniu przez Klienta elektronicznego formularza znajdującego się na Platformie Signius, poprzez co następuje założenie Konta Klienta celem korzystania przez Klienta z funkcjonalności Platformy Signius.

Weryfikacja Tożsamości – usługa internetowej weryfikacji tożsamości Klienta wykonywana przez Weryfikatora za pomocą wybranych narzędzi.

Weryfikator – podmiot, który dokonuje Weryfikacji Tożsamości Klienta.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Strona 1. Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym www. signius.eu prowadzona jest przez SIGNIUS S.A.. Strona może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z SIGNIUS S.A. za pośrednictwem:
  1. : +48 61 415 22 12,
  2. e-mail connect@signius.eu
  3. listownie na adres: ul. Zygmunta Krasińskiego 16, 60-830 Poznań.
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  a. Zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
  b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SIGNIUS S.A. oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy Signius;
  d. tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na Platformie Signius jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 5. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Za treść Dokumentu Klienta odpowiada Klient, który dodał Dokument Klienta na Platformę Signius. Treść Dokumentów Klientów nie podlega weryfikacji przez SIGNIUS S.A.. Dokument Klienta zostanie udostępniony innym podmiotom, które Klient wskaże jako osoby które mają dokonać Podpisu Elektronicznego Dokumentu Klienta.
 7. Przed umieszczeniem przez Klienta na Platformie Signius Dokumentów Klienta, które zawierają dane osobowe, Klient zobowiązany jest do zawarcia z SIGNIUS S.A. umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Bez zawarcia takiej umowy, umieszczenie przez Klienta na Platformie Signius Dokumentów Klienta, które zawierają dane osobowe, jest niedozwolone.

§ 3.
ZASADY, RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY SIGNIUS

 1. SIGNIUS S.A. za pośrednictwem Platformy Signius świadczy drogą elektroniczną usługi umożliwiające Klientowi umieszczanie Dokumentów Klienta na Platformie Signius w celu uzyskania na nich Podpisów Elektronicznych różnego rodzaju i od różnych osób oraz na możliwości składania Podpisów Elektronicznych różnego rodzaju na Dokumentach Klienta oraz na dokumentach umieszczonych na Platformie Signius przez inne podmioty. Na usługi, o których mowa w zdaniu poprzednim składać się mogą w szczególności: usługa Konta Klienta, usługa Weryfikacji Tożsamości Klienta, usługa Podpisu Elektronicznego na Dokumencie Klienta.
 2. W zależności od wybranego rodzaju Podpisu Elektronicznego, świadczenie określonej usługi może wymagać działania podmiotu wyspecjalizowanego (w szczególności kwalifikowanego dostawcy usług zaufania). W takim wypadku usługi te będą dostarczane przez wyspecjalizowane podmioty na zasadach odrębnie i szczegółowo określonych dla danej usługi, o czym Klient zostanie poinformowany przed skorzystaniem z danej usługi.
 3. Do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius niezbędna może być Weryfikacja Tożsamości. Weryfikacja Tożsamości jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius. Weryfikacja Tożsamości może przebiegać przy wykorzystaniu systemu biometrycznego.
 4. Weryfikacja Tożsamości może nastąpić za pomocą różnych narzędzi, między innymi w drodze wideo weryfikacji, weryfikacji poprzez dowód osobisty lub paszport, weryfikacji poprzez elektroniczne konto bankowe Klienta.
 5. W przypadku zastosowania weryfikacji z użyciem dowodu osobistego lub paszportu, weryfikacja możliwa jest jedynie na podstawie dowodu osobistego lub paszportu wydanego przez kraje należące do Unii Europejskiej lub przez Wielką Brytanię.
 6. Po dodaniu na platformie Signius w Koncie Klienta Dokumentu Klienta, po podaniu numeru telefonu i adresu e-mail osoby, której Podpis Elektroniczny ma widnieć na Dokumencie Klienta oraz wyborze rodzaju Podpisów Elektronicznych, wygenerowany zostanie link umożliwiający podpisanie Dokumentu Klienta, który może zostać przesłany przez Klienta do osoby, której Podpis Elektroniczny ma zostać naniesiony na Dokument Klienta, lub link ten może zostać przesłany przez Platformę Signius bezpośrednio do wybranej osoby. Klient ponosi pełne ryzyko związane z prawdziwością oraz poprawnością podanych danych osobowych oraz kontaktowych osoby wskazanej przez niego do podpisu Dokumentu Klienta. Użytkownik wprowadzając takie dane powinien posiadać zgodę na wykorzystanie ich w Platformie Signius, a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z wprowadzeniem tych danych na Platformę Signius.
 7. W przypadku wybrania rodzaju Podpisu Elektronicznego, do którego złożenia nie jest konieczna Weryfikacja Tożsamości SIGNIUS nie weryfikuje tożsamości Klientów, a co za tym idzie SIGNIUS nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient nie ma prawa posługiwać się danymi wskazanymi na jego Koncie Użytkownika.
 8. Osoba której Podpis Elektroniczny ma zostać naniesiony na Dokument Klienta, po otrzymaniu linka, o którym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, o ile już wcześnie nie była Klientem, musi dokonać Rejestracji i założyć Konto Klienta, poprzez co sama staje się Klientem. Po dokonaniu Rejestracji Klient otrzymuje dostęp do Konta Klienta i może dokonać Podpisu Elektronicznego Dokumentu Klienta, który jest dostępny na Koncie Klienta. Wymóg Rejestracji i założenia Konta Klienta nie zachodzi dla osób wskazanych do podpisu przez Klienta, w przypadku wybrania przez Klienta Podpisu Elektronicznego dla złożenia którego nie jest wymagana Rejestracja. Kliknij aby wyświetlić regulamin Platformy Signius dla użytkowników bez rejestracji.
 9. SIGNIUS nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność umów zawieranych przez Klientów, które są wynikiem działań bądź zaniechań Klientów, w szczególności brak wyboru odpowiedniego rodzaju Podpisu Elektronicznego do formy czynności prawnej w jakiej powinien zostać zawarty Dokument dla osiągnięcia wyrażonych w nim skutków prawnych.

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM NA PLATFORMIE SIGNUS

 1. W celu prawidłowego korzystania z Platformy Signius niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c. przeglądarka internetowa: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
  d. w przypadku wideoweryfikacji: kamerę internetową, mikrofon i głośnik zintegrowane z urządzeniem i dostępnymi dla przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient, a także łącze internetowe pozwalające na prowadzenie rozmowy wideo,
  e. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  f. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomości SMS.
 2. Korzystanie z Platformy Signius może być uzależnione od instalacji oprogramowania typu Java, Java Script oraz akceptacji plików cookies.
 3. Wielkość jednego Dokumentu Klienta dodawanego na Platformie Signius przez Klienta nie może być większa niż 10 Mb. Dokument Klienta musi mieć jeden z obsługiwanych przez Platformę Signius formatów.

§ 5.
ZAWARCIE, ODSTĄPIENIE I ROZWIĄZANIE
UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Z SIGNIUS S.A.

 1. Korzystanie z Platformy Signius oznacza akceptację Regulaminu w pełnym zakresie.
 2. Klient akceptuje Regulamin dokonując zaznaczenia odpowiedniego okna wyboru podczas Rejestracji.
 3. Z chwilą dokonania Rejestracji pomiędzy Klientem a SIGNIUS S.A. zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 4. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia (w niniejszym przypadku od momentu Rejestracji) bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 5. Prawo odstąpienia, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, zgodnie z art. 38 pkt 1) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (dalej jako: „Ustawa o prawach konsumenta”) nie przysługuje Klientowi Konsumentowi w przypadku gdy SIGNIUS S.A. wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez SIGNIUS S.A. utraci prawo odstąpienia od umowy.
 6. SIGNIUS S.A. zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta informuje, iż po wyrażeniu zgody na wykonanie usługi przez SIGNUS S.A. spełnieniu świadczenia w postaci wykonania usługi przez SIGNIUS S.A., Klient Konsument traci prawo odstąpienia od umowy.
 7. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument powinien złożyć SIGNIUS S.A. jednoznaczne oświadczenie o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy zawartej z SIGNIUS S.A.. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1  do Regulaminu.
 8. Oświadczenie o odstąpieniu Klient Konsument może przesłać do SIGNIUS S.A. pocztą elektroniczną na adres e‑mail support@signius.eu lub listownie na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu. Klient może skorzystać z gotowego formularza odstąpienia – kliknij aby wyświetlić .
 9. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący konsumentem przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z SIGNIUS S.A. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 10. SIGNIUS S.A., w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta Konsumenta skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Klientowi Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki zostały przez Klienta Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie. Klient Konsument nie ponosi żadnych opłat związanych z tym zwrotem.
 11. Klient ma prawo zażądać usunięcia Konta Klienta w każdym czasie, a SIGNIUS S.A. ma obowiązek na takie żądanie niezwłocznie Konto Klienta usunąć.
 12. Żądanie, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, należy złożyć SIGNIUS S.A. poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu. W żądaniu należy wskazać adres e-mail związany z Kontem Klienta.
 13. Żądanie usunięcia Konta jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie.
 14. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą doręczenia żądania, o którym mowa w ust. 11 powyżej.
 15. Klient może także dokonać wypowiedzenia umowy z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie w każdym czasie, składając w tym zakresie SIGNIUS S.A. oświadczenie poprzez przesłanie wiadomości e-mail z adresu związanego z Kontem Klienta na adres support@signius.eu bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu, podając swój e-mail identyczny z tym, z jakim jest związane Konto Klienta. Wypowiedzenie to, jest skuteczne z chwilą doręczenia do SIGNIUS S.A.. SIGNIUS S.A. usuwa Konto Klienta niezwłocznie po doręczeniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, a w przypadku wypowiedzenia w formie pisemnej – po potwierdzeniu tego faktu przez kontakt e-mailowy na adres związany z Kontem Klienta.
 16. SIGNIUS S.A. może wypowiedzieć umowę z Klientem o świadczenie usług określonych w Regulaminie i usunąć Konto Klienta, który naruszył postanowienia niniejszego Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy, pomimo uprzedniego wezwania przez SIGNIUS S.A. za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym, do zaniechania naruszeń i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu.
 17. O fakcie wypowiedzenia umowy w trybie uregulowanym w ust. 16 powyżej Klient zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej, który Klient podał w formularzu rejestracyjnym.
 18. Klient, któremu umowa z SIGNIUS S.A. o świadczenie usług określonych w Regulaminie została wypowiedziana w trybie ust. 16 powyżej, nie może dokonać ponownej Rejestracji bez uzyskania uprzedniej zgody SIGNIUS S.A..
 19. Usunięcie Konta Klienta lub wypowiedzenie umowy w trybie ust. 11 lub ust. 16 nie zwalnia Klienta z uiszczenia należnej opłaty za usługi, które zamówił przed żądaniem usunięcia Konta Klienta lub wypowiedzeniem umowy.
 20. Wszystkie zwroty będą następowały tym samym sposobem płatności, którym dana płatność została dokonana przez użytkownika.

§ 6.
REJESTRACJA KLIENTA

 1. Aby dokonać Rejestracji należy:
  a. wypełnić formularz rejestracyjny, w którym Klient podaje swoje dane, którymi mogą być w szczególności: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, obywatelstwo, hasło; w przypadku Klienta prowadzącego działalność gospodarczą Klient podaje również dane związane z prowadzoną przez niego działalnością, tj. firmę i formę prawną, adres, NIP; w przypadku gdy Klient jest osobą prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, Klient podaje również dane związane z tą działalnością, tj. firmę, oznaczenie formy prawnej, NIP,
  b. dokonać weryfikacji numeru telefonu przy uwzględnieniu procedur Platformy Signius i weryfikacji adresu email poprzez przesłanie linka aktywacyjnego,
  c. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
  d. w przypadku gdy Klient pragnie otrzymywać od SIGNIUS S.A. informacje handlowe – wyrazić zgodę na otrzymywanie ww. informacji poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna wyboru,
 2. Klient dokonując Rejestracji przystępuje do korzystania z Platformy Signius dobrowolnie oraz deklaruje, że dane podane przez niego w formularzu rejestracyjnym dotyczą jego osoby, są pełne i prawdziwe.
 3. Rozpoczęcie lub zakończenie Rejestracji może wymagać dokonania dodatkowej weryfikacji przez Klienta w postaci np.: potwierdzenia adresu e-mail, potwierdzenia linkiem aktywacyjnym, potwierdzenia SMS, potwierdzenia kodem walidacji token lub wypełnienie CAPTCHA.
 4. Poprzez dokonanie Rejestracji Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i wyraża zgodę na jego brzmienie, dobrowolnie przystępuje do korzystania z Platformy Signius, a dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
 5. Rejestracja jest niezbędna do uzyskania Podpisu Elektronicznego za pośrednictwem Platformy Signius. Platforma Signius umożliwia złożenie niektórych rodzajów Podpisów Elektronicznych bez dokonania Rejestracji przez osoby wybrane do podpisu przez Klienta.
 6. Klient może mieć dostęp do Konta Klienta po uprzednim zalogowaniu na Platformie Signius przy użyciu adresu e-mail i Hasła podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Konto Klienta może występować w różnych wersjach i w zależności od tego posiadać dodatkowe lub uproszczone funkcjonalności.
 8. Klient zarejestrowany ma prawo zmieniać swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w każdym czasie.
 9. Klient zarejestrowany zobowiązany jest niezwłocznie aktualizować swoje dane podane w formularzu rejestracyjnym w przypadku ich zmiany.
 10. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność w przypadku podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 11. Klient zobowiązany jest zachować w poufności swoje Hasło oraz nie udostępniać go osobom trzecim. W przypadku wystąpienia podejrzenia, iż Hasło Klienta znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Klient ma obowiązek zmiany hasła i niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie SIGNIUS S.A. SIGNIUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z ujawnieniem przez Klienta adresu e-mail lub Hasła osobom nieuprawnionym.

§ 7.
REKLAMACJA

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Platformy Signius, a także w przypadku gdy usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez SIGNIUS S.A. lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu, bądź w formie pisemnej na adres SIGNIUS S.A. podany w § 2 ust. 2 Regulaminu. Klient może skorzystać z gotowego formularza reklamacyjnego – kliknij aby wyświetlić.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail, imię, nazwisko, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 4. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, SIGNIUS S.A. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 5. SIGNIUS S.A. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania lub w terminie 14 dni od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów. Składając reklamację, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez SIGNIUS S.A. w formie wiadomości e-mail.
 6. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez SIGNIUS S.A. reklamacja danego Klienta. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Klienta do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

§ 8.
PŁATNOŚCI

 1. Niektóre usługi świadczone przez SIGNIUS S.A. w ramach Platformy Signius mogą być odpłatne.
 2. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem, w formie komunikatu o zamówieniu z obowiązkiem zapłaty wymagającego akceptacji Klienta. Cennik usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Signius jest dostępny na stronie www. signius.eu Ponadto możliwe są indywidualne wyceny pakietowe usług świadczonych przez SIGNIUS S.A..
 3. Wszystkie ceny w Cenniku, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, podawane mogą być w złotych polskich, euro lub koronach czeskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 4. Po wybraniu rodzaju usługi Podpisu Elektronicznego Klientowi zostaną wyświetlone opcje zapłaty zarówno jednorazowe, wielorazowe jak i możliwość subskrypcji wraz z cenami.
 5. Klient ma możliwość zapłaty za swój Podpis Elektroniczny oraz za Podpisy Elektroniczne innych Klientów i osób, które składają podpis na Dokumencie Klienta oraz za ich Weryfikację Tożsamości. W przypadku wybrania przez Klienta rodzaju Podpisu Elektronicznego, dla którego nie jest wymagana Rejestracja osoby wskazanej przez Klienta do podpisu, wymaganym może być dokonanie przez Klienta opłaty za Podpis Elektroniczny tej osoby.
 6. W przypadku wybrania Podpisu Elektronicznego, przy złożeniu którego wymagana jest Weryfikacja Tożsamości konieczne może być dokonanie opłaty za tę Weryfikację Tożsamości. Wysokość tej opłaty zostanie wyświetlona Klientowi przed jej poniesieniem.
 7. Każda subskrypcja odnawia się automatycznie po zakończeniu okresu jej pierwotnego obowiązywania. W przypadku chęci rezygnacji z automatycznego przedłużenia subskrypcji Klient ma możliwość wyłączenia subskrypcji w menu Konta Klienta.
 8. W przypadku rezygnacji z subskrypcji w czasie jej trwania, lub usunięcia Konta Klienta w czasie trwania subskrypcji, Klient nie ma możliwości otrzymania zwrotu całości lub części opłaty za tę subskrypcję. Pomimo rezygnacji Klient może korzystać z subskrybowanej usługi do momentu zakończenia trwania okresu subskrypcji lub wyczerpania limitu podpisów.
 9. Dla realizacji płatności przelewem elektronicznym za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, SIGNIUS S.A. korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 10. Klient, otrzyma rachunek lub fakturę w formie elektronicznej przesłanej na podany na Platformie Signius adres e-mail.

§ 9.
ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ SIGNIUS S.A.

 1. Dane osobowe i wizerunek Klienta i innych osób, na rzecz których świadczone są usługi, są przetwarzane są przez SIGNIUS S.A.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych i wizerunku dostępne są w polityce prywatności.

§ 10.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie Signius należą do SIGNIUS S.A. i podlegają ochronie prawnej.
 2. SIGNIUS S.A. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie Signius (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie Signius wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie mają zastosowania do Dokumentu Klienta dodanego na Platformę Signius.

§ 11.
PUBLIKACJA

 1. Firma SIGNIUS ma prawo opublikować nazwę Klienta, jego znak towarowy i opis zastosowania usługi na swoich stronach internetowych lub w inny sposób, w tym poprzez publikację na stronach internetowych firm trzecich lub w innych mediach, w celu publicznego udostępnienia informacji o tym, że Klient korzysta z oprogramowania i usług firmy SIGNIUS. Klient może jednak wyrazić pisemny sprzeciw wobec takiej publikacji.

§ 12.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SIGNIUS S.A..
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 4. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie Signius z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.
 5. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę SIGNIUS S.A. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. Integralną częścią Regulaminu są:
  a. Polityka Prywatności;
  b. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy
 7. Regulamin obowiązuje od 21.06.2022.