Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych.

 1. Dane zbierane są przez: SIGNIUS S.A., ul. Mielżyńskiego 20/5a, 61-725 Poznań, KRS 802318, e-mail: connect@signius.pl
 2. Dane inspektora ochrony danych osobowych SIGNIUS S.A.: Wojciech Kolasiński, ul. Mielżyńskiego 20/5a, 61-725 Poznań, e-mail: rodo@signius.eu
 3. Przetwarzanie danych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Mają Państwo prawo: żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.
 5. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody – mogą Państwo ją cofnąć w dowolnym momencie, informując nas o tym, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano wcześniej.
 6. Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

SIGNIUS S.A. przetwarza dane osobowe w różnych obszarach. Poniżej przedstawiono oddzielnie informacje dla poszczególnych z tych obszarów:

Dane osobowe wykorzystywane w celu realizacji złożonego zamówienia na stronie internetowej SIGNIUS dostępnej pod adresem www.signius.eu, www.signius.pl, www.signius.de:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane do wystawienia faktury (jeśli wybrano tę opcję).
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń). Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie SIGNIUS S.A., albo jako oddzielni administratorzy danych. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi, SIGNIUS S.A. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a SIGNIUS S.A. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą. Dane mogą być uzupełniane przez zewnętrznych weryfikatorów lub o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe wykorzystywane w celu założenia konta na Platformie SIGNIUS:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń). Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie SIGNIUS S.A., albo jako oddzielni administratorzy danych. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi, SIGNIUS S.A. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a SIGNIUS S.A. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od zewnętrznych podmiotów, które zawarły z SIGNIUS S.A. umowę w celu umożliwienia swoim użytkownikom korzystanie z funkcjonalności zapewnianych przez Platformę SIGNIUS. Dane mogą być uzupełniane przez zewnętrznych weryfikatorów lub o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

Dane osobowe wykorzystywane w celu zapewnienia usługi podpisu elektronicznego online:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizacji umowy oraz w celu uzyskania podpisu elektronicznego (realizowanie prawnie uzasadnionego interesu osoby dążącej do uzyskania podpisu elektronicznego), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, dane osoby podpisującej, dane zawarte na oraz pochodzące z dokumentów tożsamości, numer PESEL, informacja o obywatelstwie, dane do wystawienia rachunku bądź faktury, ewentualnie inne dane podane przez użytkowników (w szczególności dane zawarte na udostępnianych w systemie dokumentach). W przypadku weryfikacji użytkownika przy pomocy bankowości elektronicznej, otrzymujemy również od weryfikatora numer rachunku bankowego tego użytkownika. Uzyskujemy dostęp do tej informacji, jednak jej nie zapisujemy i nie wykorzystujemy. W przypadku wideo weryfikacji użytkownika – przetwarzamy również wizerunek użytkownika (nagranie i zdjęcia z wideo weryfikacji).
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Dane mogą być udostępniane serwisom płatności elektronicznych i bankom (w zakresie realizacji płatności), firmom windykacyjnym i kancelariom prawnym (w przypadku dochodzenia roszczeń) oraz zewnętrznym dostawcom usług identyfikacji tożsamości, usług certyfikacji oraz innych usług związanych z uzyskaniem podpisu elektronicznego, pieczęci elektronicznej lub innej usługi świadczonej dla klienta. Wskazane powyżej podmioty mogą działać jako podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie SIGNIUS S.A., albo jako oddzielni administratorzy danych. Informacja o zarejestrowaniu danego użytkownika (w zakresie podanego adresu e-mail, numeru telefonu oraz czy dane tego użytkownika zostały zweryfikowane) może być udostępniona innym użytkownikom, którzy wskazują inne osoby do dokonania podpisu elektronicznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. W zakresie płatności za świadczone usługi, SIGNIUS S.A. nie przechowuje danych rachunków bankowych, kart płatniczych czy przelewów. Płatności realizowane są przez zewnętrznego operatora, który przechowuje dane w tym zakresie, a SIGNIUS S.A. otrzymuje jedynie informacje o opłaceniu danej usługi.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 6. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub od osób dążących do uzyskania podpisu elektronicznego. Dane mogą również pochodzić od zewnętrznych podmiotów, które zawarły z SIGNIUS S.A. umowę w celu umożliwienia swoim użytkownikom korzystanie z funkcjonalności zapewnianych przez Platformę SIGNIUS. Dane mogą być uzupełniane przez zewnętrznych weryfikatorów lub o dane z powszechnie dostępnych rejestrów w zakresie koniecznym do wystawienia prawidłowych dokumentów księgowych (faktur).

W ramach świadczenia usług podpisu kwalifikowanego, współpracujemy z zewnętrznym podmiotem – Eurocert. Poprosili nas oni, żebyśmy informowali użytkowników o zasadach przetwarzania przez nich danych:

 1. W celu umożliwienia podpisania dokumentów elektronicznych, Państwa dane osobowe przekazywane są do renomowanego centrum certyfikacji EuroCert, które działa jako administrator Państwa danych osobowych.
 2. Pełne dane administratora to: EuroCert Sp. z o.o., ul. Puławska 472, 02-884 Warszawa, tel. +48 22 390 59 95, e-mail: biuro@eurocert.pl
 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez EuroCert można kontaktować się Inspektorem Ochrony Danych EuroCert pod adresem e-mail: iod@eurocert.pl
 4. EuroCert przetwarza następujące dane osobowe:a). imiona i nazwiska Klientów i osób podpisujących dokumenty elektroniczne,
  b). numery telefonów Klientów i osób podpisujących dokumenty elektroniczne,
  c). adresy e-mail Klientów i osób podpisujących dokumenty elektroniczne,
  d). dane z weryfikacji Klientów i osób podpisujących dokumenty elektroniczne w zewnętrznych serwisach służących do identyfikacji, w szczególności nagrania z rozmów weryfikacyjnych i dane zawarte na dokumentach tożsamości (data urodzenia, płeć, nazwisko rodowe, nr identyfikacyjny, nr dokumentu, data wydania i ważności dokumentu, organ wydający, inne dane zawarte na dokumencie;
  e). dane konieczne do wystawienia dokumentów księgowych (rachunków, faktur) na rzecz Klientów;
  f). inne dane osobowe, zawarte w dokumentach do elektronicznego podpisu przygotowywanych przez Klientów w systemie Signius.
 5. Przetwarzane dane pochodzą od Klientów i użytkowników serwisu Signius oraz od zewnętrznych firm weryfikujących tożsamość osób dokonujących podpisów elektronicznych.
 6. Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez EuroCert w następujących celach:a). zawarcia i wykonania umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług podpisu elektronicznego (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  b). wykonania ciążących na EuroCert obowiązków prawnych, w szczególności prowadzenie dokumentacji rachunkowej i podatkowej oraz realizacja ewentualnych procesów reklamacyjnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  c). działania w celu uzyskania elektronicznego podpisu osoby nie będącej Klientem EuroCert, na zlecenia Klienta EuroCert (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  d). dochodzenia i obrony przed ewentualnym roszczeniami wynikającymi z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”.
 7. EuroCert będzie wykorzystywał Państwa dane przez czas trwania umowy oraz do czasu po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy (7 lat).
 8. Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, a także wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. EuroCert chroni Państwa dane, jednak mogą one zostać przekazane:a). Signius S.A., w ramach współpracy przy działaniu portalu Signius,
  b). zewnętrznym firmą IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego.
  c). Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) przez Eurocert innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach, w szczególności nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe wykorzystywane w celach marketingowych (newsletter):

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (marketing usług własnych), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a lub f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznych serwerach. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat od dnia likwidacji konta w serwisie – ze względu na obowiązujące okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte w korespondencji e-mailowej i poprzez formularz kontaktowy:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania korespondencji mailowej, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz wszelkie inne dane, które przekażą nam Państwo w korespondencji mailowej lub poprzez dostępny na stronie internetowej formularz.
 3. Dane mogą być przechowywane na zewnętrznym serwerze hostingowym lub pocztowym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych. Jedynym wyjątkiem jest, jeśli Państwa dostawca usług e-mail posiada siedzibę lub infrastrukturę IT poza obszarem Unii Europejskiej.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe zawarte na fakturach i innych dokumentach księgowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej) oraz realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora (ewentualnego dochodzenia lub ochrony przed roszczeniami), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c oraz f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: nazwa i adres sprzedawcy oraz nabywcy, numery identyfikacji podatkowej, ewentualne dane osoby podpisującej oraz inne dane umieszczane na fakturach i innych dokumentach księgowych.
 3. Administrator może powierzyć przetwarzanie Państwa danych zewnętrznym firmom księgowym i kancelariom prawnym. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego, a także firmy pocztowe i kurierskie, w przypadku przesyłania korespondencji. Państwa dane, w przypadku realizacji płatności, będą przekazywane do banków lub innych operatorów płatności. W pozostałym zakresie dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 5. Dane przechowywane będą przez okres 7 lat – ze względu na obwiązujące przepisy podatkowe oraz okresy przedawnienia roszczeń.
 6. Dane pozyskiwane są od Państwa oraz z publicznych rejestrów (CEIDG, KRS).

Dane osobowe zawarte w procesach rekrutacyjnych (CV, listy motywacyjne):

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu wykonywania obowiązków prawnych ciążących na administratorze (zgodnie z art. 22[1] § 1 Kodeksu pracy) oraz w pozostałym zakresie na podstawie zgody kandydata, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a oraz c RODO.
 2. Podanie danych jest dobrowolne, nie jest wymagane żadnymi przepisami, ale odmowa podania danych uniemożliwi udział w procesie rekrutacyjnym.
 3. Przetwarzane są dane podane przez Państwa w zgłoszeniu.
 4. Dostęp do danych mogą mieć zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania i dostarczania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 5. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 6. Dane przechowywane będą podczas prowadzenia rekrutacji oraz do pół roku później, chyba że kandydat cofnie udzieloną zgodę na przetwarzanie danych.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą.

Dane osobowe przetwarzane na profilach administratora na portalach społecznościowych:

 1. Przetwarzanie odbywa się w celu realizowania prawnie uzasadnionych interesów administratora – czyli utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami na portalu społecznościowym, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 2. Przetwarzane są następujące dane: imię, nazwisko, wizerunek, inne dane udostępniane przez użytkowników na ich profilach.
 3. Dane będą dostępne dla dostawcy danego portalu oraz jego użytkowników. Mogą mieć do nich dostęp również zewnętrzne firmy IT, w zakresie serwisowania oprogramowania i sprzętu informatycznego. Poza tym dane nie będą ujawniane (udostępniane) innym podmiotom, poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach.
 4. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych, z zastrzeżeniem pkt 3 powyżej. Korzystając z portalu społecznościowego muszą Państwo zdawać sobie sprawę, że przepisy o ochronie danych osobowych krajów spoza Unii Europejskiej mogą być mniej restrykcyjne.
 5. Działania użytkownika portalu społecznościowego są śledzone przez jego dostawcę m.in. za pomocą plików cookie (ciasteczek). Również SIGNIUS S.A. ma dostęp do licznych danych statystycznych o osobach odwiedzających i śledzących prowadzony profil. Statystyki dostarczają informacji o cechach i zwyczajach osób odwiedzających profil, pozwalając w ten sposób administratorowi na lepsze dostosowanie przedstawianych treści.
 6. Dane przechowywane będą przez okres kiedy dany użytkownik będzie śledził profil administratora na danym portalu.
 7. Dane zbierane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą oraz uzyskiwane od operatora portalu społecznościowego.

Pliki cookie (ciasteczka):

 1. W celu zapewnienia jak największego komfortu korzystania z naszej strony internetowej, podczas jej przeglądania, na Państwa urządzeniu zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookie. Mogą one być odczytane jedynie przez system teleinformatyczny, który je zapisał; umożliwiają one późniejszą identyfikację użytkownika w przypadku, gdy skorzysta on po raz kolejny z tej samej usługi, pozwalają też na dopasowanie charakteru świadczonych usług do Państwa oczekiwań poprzez wyświetlanie strony w sposób najodpowiedniejszy dla określonego użytkownika. Stosujemy także inne podobne do plików cookies technologie pozwalające uzyskać  dostęp do  informacji  przechowywanej  na  urządzeniu  lub  w  przeglądarce użytkownika (np. poprzez Local Storage uzyskując dostęp  do informacji  zapisywanych  podczas  korzystania  z  Platformy Signius  w  wydzielonej  części  pamięci przeglądarki użytkownika). Pliki cookies i inne technologie wspierają dostarczanie Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. Umożliwiają nam zbieranie danych statystycznych oraz identyfikację Państwa urządzenia, dzięki którym rozwijamy witrynę zgodnie z preferencjami naszych użytkowników.
 2. Na Platformie Signius stosujemy stałe i sesyjne pliki cookies. Sesyjne pliki cookies polegają na kontrolowaniu aktywności użytkownika tylko podczas trwania danej sesji, po zamknięciu przeglądarki nie można już odtworzyć uzyskanych wcześniej danych. Stałe pliki cookies zamieszczane są na dysku urządzenia, przez które użytkownik łączy się z siecią, na dłuższy okres, aż do czasu ich usunięcia przez użytkownika. Stałe pliki cookies są pomocne do zapamiętywania Państwa ustawień i preferencji czyniąc kolejną wizytę na Platformie Signius wygodniejszą. Poniżej znajduje się lista plików cookies wraz z określeniem okresu ich żywotności:
 3. Wykorzystujemy niezbędne pliki cookies w celu zapewnienia Państwu dostępu do Platformy Signius i jej podstawowych funkcji, z których chcą Państwo skorzystać. Implementacja niezbędnych plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika nie wymaga zgody. Bez niezbędnych plików cookies nie jesteśmy w stanie świadczyć Państwu usług w ramach Platformy Signius. Pozyskiwane przy pomocy niezbędnych plików cookies dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO (wykonanie umowy, której stroną jest osoba której dane dotyczą).
 4. Wykorzystujemy statystyczne pliki cookies w celu sprawdzenia liczby wizyt i źródeł ruchu na Platformie Signius. Pliki te pozwalają nam na zidentyfikowanie mniej popularnych stron oraz zrozumienia w jaki sposób użytkownicy poruszają się po Platformie Signius. Brak zgody na wskazane pliki cookies nie ma wpływu na korzystanie z Platformy Signius. Pozyskiwane przy pomocy statystycznych plików cookies dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika).
 5. Wykorzystujemy reklamowe pliki cookies, które umożliwiają dostarczenie reklam zgodnie z Państwa preferencjami. Dzięki reklamowym plikom cookies i aktywności w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi. Brak zgody na wskazane pliki cookies nie ma wpływu na korzystanie z Platformy Signius. Pozyskiwane przy pomocy reklamowych plików cookies dane osobowe są przez nas przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda użytkownika).
 6. Przy pierwszych odwiedzinach naszej strony możesz podjąć decyzję, czy wyrażasz zgodę na działanie plików cookies, mając jednocześnie na uwadze, że odmowa na niezbędne pliki cookies oznacza brak możliwości pełnego korzystania z oferty naszej strony.
 7. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zablokować bądź ograniczyć możliwość zapisania plików cookies na swoim urządzeniu, jednak istnieje ryzyko, że ta operacja utrudni korzystanie z witryny. Sposoby na konfigurowanie ustawień dotyczących plików cookies w najpopularniejszych wyszukiwarkach można znaleźć m.in. pod adresami:
  Google Chrome
  Mozilla Firefox
  Microsoft Edge
 8. Zastrzegamy sobie możliwość zmian używanych obecnie na naszej stronie plików cookies.

Inne narzędzia online:

W celu zapewnienia optymalnego działania strony internetowej, a także odpowiedniego doboru wyświetlanych treści, stosujemy oprogramowanie firm zewnętrznych, które zbierają anonimowe dane o zachowaniach użytkowników oraz w celach ułatwienia działań marketingowych. Dane te nie są łączone z innymi zbiorami danych i zbierane są anonimowo, nie pozwalają na identyfikację konkretnego użytkownika.

Podsumowanie:

 1. Wszystkie przetwarzane przez nas dane osobowe zabezpieczone są zgodnie z wymogami RODO. Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i chronić je przed działaniami osób trzecich.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez publikację nowej wersji na tej stronie.
 3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości oraz dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt.