Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SIGNIUS

§ 1.
DEFINICJE

SIGNIUS S.A. – SIGNIUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu przy Mielżyńskiego 20/5a (61-725), dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, posiadającej numer KRS: 0000802318, NIP: 7812001832, REGON: 384540150, adres poczty elektronicznej: connect@signius.eu; numer telefonu: +48 61 415 22 12, będący sprzedawcą i właścicielem Sklepu.

Biuro Obsługi Klienta – oznacza wydzieloną jednostkę organizacyjną Sprzedawcy, której celem jest kontakt z Klientem w celu uzgadniania warunków realizacji usługi lub realizacji reklamacji. Biuro Obsługi Klienta jest dostępne dla Klienta w dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00 pod numerem telefonu: +48 61 415 22 12 oraz pod adresem poczty elektronicznej e-mail: support@signius.eu

Cennik – cennik Voucherów na Podpisy Elektroniczne dostępny na stronie https://signius.pl/cennik/

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Klient –  pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna albo jednostka organizacyjna, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zakupu w Sklepie.

Platforma Signius – platforma internetowa dostępna pod adresem internetowym www.signius.eu, www.signius.pl , www.signius.de należąca do SIGNIUS S.A., na której Klient może zrealizować zakupiony w Sklepie Voucher.

Podpis Elektroniczny – podpis elektroniczny, który można uzyskać poprzez Platformę Signius, a na które to podpisy Klient może zakupić Vouchery w Sklepie. Rodzaje Podpisów Elektronicznych wymienione są na stronie Sklepu (m.in. w Cenniku) oraz na Platformie Signius.

Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną w Sklepie, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, warunki dokonywania zamówień, ich realizacji, zawierania umów sprzedaży,  tryb postępowania reklamacyjnego oraz wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.

Sklep – platforma umożliwiająca składanie zamówień i dokonywanie zakupu Voucherów na Podpis Elektroniczny dostępna pod adresem www.signius.pl/cennik, prowadzona przez SIGNIUS S.A.

Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Voucher – unikalny kod który można zakupić w Sklepie, wystawiany przez SIGNIUS S.A. na okaziciela, który umożliwia aktywację wybranego pakietu Podpisów Elektronicznych na Platformie Signius dostępnej pod adresem www.signius.eu. Każdy voucher to unikalny kod, za który można zrealizować konkretny, wybrany przy zakupie Vouchera pakiet Podpisów Elektronicznych na Platformie Signius.

§ 2.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym www.signius.eu/pricing, www.signius.pl/cennik i www.signius.de/preise prowadzony jest przez SIGNIUS S.A.. Strona Sklepu może być również dostępna z innych adresów internetowych.
 2. Klient może skontaktować się z SIGNIUS S.A. za pośrednictwem:
  1. : +48 61 415 29 00,
  2. e-mail connect@signius.eu
  3. listownie na adres: ul. Mielżyńskiego 20/5a, 61-725 Poznań
  4. Chatu online dostępnego na stronie www.signius.pl
 3. Niniejszy Regulamin określa m.in.:
  a. Zasady, rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu;
  b. warunki dokonywania zamówień, ich realizacji, zawierania umów sprzedaży;
  c. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się SIGNIUS S.A. oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym;
  d. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu.
 4. Klient zobowiązany jest przestrzegać niniejszego Regulaminu i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności zakazane jest umieszczanie na stronach Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, w tym w szczególności prawa autorskie, itp.
 5. Klient będący osobą fizyczną akceptując niniejszy Regulamin oświadcza, iż jest osobą pełnoletnią, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§ 3.
ZASADY DZIAŁANIA SKLEPU

 1. SIGNIUS S.A. za pośrednictwem Sklepu umożliwia Klientowi dokonanie zakupu Voucherów na Podpisy Elektroniczne do wykorzystania na Platformie Signius, w tym w szczególności umożliwia Klientom składanie zamówień na Vouchery i realizacji tych zamówień, zawieranie umów sprzedaży na Vouchery oraz przeglądanie treści umieszczonych w Sklepie.
 2. W Sklepie można dokonać zakupu Vouchera, na Podpisy Elektroniczne wybranego przez Klienta rodzaju. Przy Zakupie Vouchera Klient wybiera konkretny rodzaj Podpisu Elektronicznego, na który wykupuje Voucher. Zakupiony Voucher na Podpisy Elektroniczne można zrealizować wyłącznie na Platformie Signius dostępnej pod adresem www.signius.pl, www.signius.eu oraz www.signius.de.
 3. Voucher nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 4. Voucher można zrealizować do końca kolejnego roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym nastąpił zakup, licząc od dnia jego sprzedaży. Voucher można zrealizować jedynie w okresie jego ważności.
 5. SIGNIUS S.A. nie odpowiada za zgubienie lub usunięcie Vouchera i nie ma obowiązku ponownego przesłania kodu Vouchera. SIGNIUS S.A. nie ponosi odpowiedzialności za posłużenie się Voucherem przez osobę, która weszła w jego posiadanie w sposób bezprawny, jak również za utratę lub uszkodzenie Vouchera z przyczyny nie leżącej po stronie Wydawcy po jej przekazaniu Nabywcy.
 6. W przypadku gdy Klient chciałby otrzymać fakturę za zakupiony Voucher w tym celu musi zaznaczyć odpowiedni check box na formularzu zamówienia i uzupełnić stosowne dane do wystawienia faktury.
 7. Zasady związane ze świadczeniem usług w postaci Podpisów Elektronicznych zawarte są w odpowiednich regulaminach dostępnych na Platormie Signius.

§ 4.
WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO WSPÓŁPRACY Z SYSTEMEM TELEINFORMATYCZNYM W SKLEPIE

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne są co najmniej następujące wymagania techniczne:
  a. połączenie z siecią Internet,
  b. posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  c. przeglądarka internetowa: Firefox, Google Chrome, Microsoft Edge, Opera lub Safari – w najnowszej wersji, obsługująca technologie cookies,
  d. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  e. telefon komórkowy z funkcją odbierania wiadomości SMS.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  a. korzystania ze Sklepu w taki sposób, aby nie zakłócać jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, a także w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,
  b. nierozsyłania i nieumieszczania w ramach Sklepu informacji handlowej, które nie były przez SIGNIUS S.A. zamówione (spam),
  c. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w Sklepie internetowym i na www.signius.eu jedynie dla własnego użytku osobistego,
  d. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w szczególności treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  e. korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu oraz z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

§ 5.
ZAWARCIE UMOWY Z SIGNIUS S.A.

 1. Na stronie Sklepu widoczne są dostępne Podpisy Elektroniczne, na które Klient może kupić Voucher do aktywacji na Platformie Signius dokonując zamówienia i opłaty. Złożenie zamówienia odbywa się zgodnie z instrukcjami podanymi w toku ścieżki zakupowej. Klient składający zamówienie na zakup Vouchera zobowiązany jest do podania prawdziwych, pełnych wymaganych przez SIGNIUS S.A. informacji i danych w przeciwnym razie SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy sprzedaży Vouchera.
 2. Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży voucherów będących przedmiotem tego zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie zakupu w formie e-mail, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą otrzymania tego potwierdzenia przez Klienta zawarta zostaje umowa sprzedaży. Na podstawie tej umowy dostarczana jest treść cyfrowa w rozumieniu art. 2 pkt 5) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta w postaci Vouchera.
 3. Po zawarciu umowy Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty. Zapłata musi nastąpić niezwłocznie po zawarciu umowy. Po dokonaniu zapłaty przez Klienta otrzymuje on wiadomość e-mail z potwierdzeniem zapłaty, a następnie wiadomość e-mail z numerem kodu zakupionego Vouchera oraz instrukcją jego aktywacji na Platformie Signius. Spełnienie świadczenia przez SIGNIUS S.A. tj. przesłanie wiadomości e-mail z Voucherem nastąpi niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.

§ 6.
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz Klient będący osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (dalej jako: „Klient Konsument”), który zawarł umowę na odległość, ma prawo od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia, Klient Konsument składa SIGNIUS S.A. oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej z SIGNIUS S.A. Oświadczenie to może zostać złożone na formularzu odstąpienia od umowy, który to formularz stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu – kliknij aby wyświetlić. Oświadczenie o odstąpieniu Klient Konsument może przesłać do SIGNIUS S.A. pocztą elektroniczną na adres e-mail support@signius.eu
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Klient Konsument przesłał oświadczenie o odstąpieniu od umowy z SIGNIUS S.A. przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Klienta Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie.

§ 7.
REKLAMACJA

 1. SIGNIUS S.A. ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili – wobec Klienta będącego konsulentem oraz Klienta będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta niebędącego konsumentem, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę (rękojmia). Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy kupującemu.
 3. Reklamację należy składać poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres support@signius.eu
 4. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: e-mail Klienta, imię, nazwisko, numer telefonu – podane w formularzu zamówienia, jak również dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
 5. W przypadku gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Klienta, SIGNIUS S.A. przed przystąpieniem do rozpatrzenia reklamacji może zwrócić się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie i terminie.
 6. SIGNIUS S.A. rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania w poprawnej i pełnej formie lub w terminie.
 7. W związku z rozpatrzeniem reklamacji i ustalenia czy brak zgodności treści cyfrowej z umową wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta, Klient zobowiązuje się do współpracy ze Sprzedawcą w tym zakresie. Sprzedawca podejmie wszelkie środki, aby współpraca ta była jak najmniej uciążliwa dla Klienta.

§ 8.
PŁATNOŚCI

 1. Klient zostanie poinformowany o wysokości opłaty, przed jej poniesieniem. Cennik produktów w Sklepie jest dostępny na stronie www.signius.pl/cennik
 2. Wszystkie ceny, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, podawane mogą być w złotych polskich lub euro i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają one wszelkie składniki takie jak podatki, w tym podatek VAT.
 3. Płatności realizowane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych. Dla realizacji płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych SIGNIUS S.A. korzysta z zewnętrznych dostawców usług płatniczych. W celu dokonania płatności Klient może zostać przekierowany na stronę internetową wybranego dostawcy. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez dostawcę płatności oraz z treścią żądanych przez niego zgód.
 4. W przypadku gdy Klient zaznaczy Check Box „Chcę otrzymać fakturę” i prawidłowo poda wymagane dane, otrzyma fakturę na podane dane, w formie elektronicznej przesłaną na podany przez siebie adres e-mail.

§ 9.
ZARZĄDZANIE DANYMI OSOBOWYMI PRZEZ SIGNIUS S.A.

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane są przez SIGNIUS S.A.
 2. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są w polityce prywatności – kliknij aby wyświetlić.

§ 10.
PRAWA AUTORSKIE

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych w Sklepie należą do SIGNIUS S.A. i podlegają ochronie prawnej.
 2. SIGNIUS S.A. zastrzega, iż wszystkie materiały dostępne w Sklepie (w szczególności grafiki, teksty, zdjęcia), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Klient ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych w Sklepie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

§ 11.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. SIGNIUS S.A. informuje, że Klienci będący konsumentami, mają możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartymi przez nich umowami – platforma znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Konsumenci mogą także skorzystać z pomocy rzecznika konsumentów lub organizacji pozarządowych działających na rzecz konsumentów. Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).
 2. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami wszelkie spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby SIGNIUS S.A.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.
 5. SIGNIUS S.A. zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny, w tym w szczególności:
  1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub zmiany interpretacji przepisów prawa przez uprawnione organy, lub wydania wiążących rekomendacji lub zaleceń przez właściwe organy, które to zmiany będą miały wpływ na treść Regulaminu, co w konsekwencji wymaga dostosowania Regulaminu do takiej zmiany przepisów, ich interpretacji lub rekomendacji i zaleceń,
  2) w celu usunięcia niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu, w szczególności zgłaszanych przez Klientów, w tym także sprostowania oczywistych omyłek lub błędów pisarskich,
  3) w celu rozbudowa lub zmiany istniejących funkcjonalności Sklepu bądź dodanie nowych funkcjonalności Sklepu,
  4) w celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientów, w tym w szczególności konieczności przeciwdziałania nadużyciom,
  5) zmiany spowodowanej względami technicznymi lub technologicznymi,
  6) zaistnienie okoliczności siły wyższej rozumianej jako zdarzenie zewnętrzne, niezależne od woli SIGNIUS S.A. lub Klientów.
 6. O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany poprzez wiadomość e-mail przesłaną w terminie co najmniej 7-dni przed wejściem w życie Regulaminu o zmienionej treści.
 7. W przypadku gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu, ma on prawo wypowiedzieć umowę SIGNIUS S.A. w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
 8. Integralną częścią Regulaminu są:
  a. Polityka Prywatności;
  b. Załącznik nr 1 – Formularz odstąpienia od umowy
 9. Regulamin obowiązuje od 23.08.2023.